Regulamin
Regulamin sklepu internetowego lessdress.pl 
Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego lessdress.pl (zwanego dalej „sklepem internetowym”).
 
Adres korespondencyjny i dane kontaktowe to: LESS DRESS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP 7831890187, tel. +48 795 021 308, e-mail kontakt@lessdress.pl. 
 
I. Definicje
1. LESS DRESS sp. z o.o. reprezentowana przez prezesa spółki Alicję Dąbrowską, z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań.
2. Regulamin - niniejszy Regulamin.
3. Sprzedawca - LESS DRESS sp. z o.o.
4. Strona sklepu internetowego/sklep internetowy - strona internetowa działającą pod domeną lessdress.pl za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
5. Klient/kupujący - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze strony sklepu internetowego, w tym osoba, dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
6. Konto - administrowany przez Sprzedawcę panel Klienta, uruchamiany po dokonaniu procesu rejestracji, na którym utrzymywane są informacje dotyczące w szczególności historii zamówień oraz pokwitowania zamówienia. 
7. Rejestracja - procedura zakładania Konta.
8. Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, na warunkach określonych w Regulaminie, dotycząca towarów oferowanych w sklepie internetowym. 
9. Towar - rzeczy, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z Regulaminem.
 
II Warunki korzystania ze sklepu internetowego
1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient musi mieć dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Klientom nie wolno korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym Klientom.
 
III Zasady korzystania ze sklepu internetowego
1. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
2. Założenie konta następuje po wypełnieniu formularza i podaniu loginu, który będzie unikalną nazwą użytkownika i hasła niezbędnego do logowania się do serwisu oraz adresu e-mail. 
3.  Zakupów można dokonywać także jako użytkownik niezarejestrowany.
4. LESS DRESS sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu,
a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez LESS DRESS sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię LESS DRESS sp. z o.o.
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody LESS DRESS sp. z o.o..
5. Warunkiem świadczenia usług przez firmę LESS DRESS sp. z o.o. jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am postanowienia Regulaminu.
b) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem.
c) podane przeze mnie dane są prawdziwe.
7. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na towary znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia.
8. Zamówione towary wysłane zostaną po opłaceniu ich pełnej ceny.
9. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji zamówienia wynosi, co do zasady, do pięciu dni roboczych, licząc od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności, w przypadku płatności przelewem tradycyjnym oraz płatnościami online. W przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.
10. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje własnością LESS DRESS sp. z o.o.
11. Przy opisie produktu niezależnie od oferowanej ceny sprzedaży LESS DRESS sp. z o.o. może podać szacunkową wartość rynkową towaru.
12. Szacunkowa wartość towaru ustalana jest przez LESS DRESS sp. z o.o. zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością, LESS DRESS sp. z o.o. zastrzega, iż wartość rynkowa towaru może różnić się od rzeczywistej wartości rynkowej towaru.
13. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 
IV Towary 
1. Przed wystawieniem markowego Towaru do sprzedaży LESS DRESS sp. z o.o. przeprowadza jego weryfikację w celu określenia stanu Towaru oraz jego autentyczności i wartości. LESS DRESS sp. z o.o. określa stan Towaru według własnych procedur.
2. Oferowane Towary są Towarami używanymi lub Towarami nowymi. Kupujący akceptuje stan Towaru według jego opisu zamieszczonego na stronie lessdress.pl.
3. LESS DRESS sp. z o.o. przeprowadza badanie markowego Towaru pod względem jego autentyczności tak, aby zapewnić zgodność Towaru z opisem. LESS DRESS sp. z o.o. nie gwarantuje autentyczności sprzedanego Towaru.
 
V Płatności i dostawa
1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (wraz z podatkiem VAT). Do wartości zamówionych towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w trakcie składania zamówienia i dodawany do ceny towarów na końcu zamówienia.
2. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku przesyłek zagranicznych należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lessdress.pl z informacją jakiego kraju dotyczy wysyłka oraz orientacyjną ilością towaru (waga) w celu wyceny takiej przesyłki.
3. Ceny przesyłek dostępne są na stronie internetowej w zakładce: Płatności i dostawa -> czas i koszty dostawy.
4. W przypadku zamówienia kilku Towarów koszt przesyłki naliczany jest jak dla zamówienia jednego Towaru.
5. Czas dostarczenia przesyłek wynosi 2-5 dni roboczych.
6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient ma prawo w obecności kuriera sporządzić protokół oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem internetowym.
7. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) przelew bankowy - Klient zobowiązany jest do wpłaty należności bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego, następuje to przed wysyłką Towaru, po otrzymaniu drogą poczty elektronicznej informacji od Sprzedającego o numerze konta, wartości oraz tytule do zapłaty.
b) przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24 – w tym wypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 lub AutoPay S.A. płatności internetowe o dokonaniu płatności przez Klienta.
Typy obsługiwanych kart płatniczych:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
8. Klient ma obowiązek uregulowania należności za zamówienie, w terminie do 2 dni od dnia zawarcia Umowy.
9. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon.
10. Podczas dokonywania wpłaty na konto Sprzedającego należy w tytule przelewu wpisać numer zamówienia (numer ten jest automatycznie wysyłany wraz ze szczegółami zamówienia na adres e-mail podawany podczas Rejestracji) oraz imię i nazwisko osoby, która składała zamówienie.
 
VI Zwroty i reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w sklepie lessdress.pl mogą zostać złożone:  
a) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@lessdress.pl - w tytule proszę wpisać REKLAMACJA oraz nr zamówienia
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

prosimy o kontakt e-mailowy kontakt@lessdress.pl, wówczas zostanie wskazany adres do zwrotu
2. Każda reklamacja powinna zawierać wskazanie loginu, imienia i nazwiska, numeru produktu, numeru zamówienia, adresu e-mail oraz opisu zgłaszanych zastrzeżeń. 
3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania Produktu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika lub adres mailowy podany przez Klienta.
5. Koszt zapakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6. W przypadku uznania reklamacji LESS DRESS sp. z o.o.niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych od  poinformowania Kupującego o uznanej reklamacji, zwróci otrzymaną od Klienta płatność za zakupiony Towar. Zwrot pieniędzy nastąpi w formie bezgotówkowej, na wskazane konto Klienta.
7. W przypadku nieuznania reklamacji przez LESS DRESS sp. z o.o., Towar zostanie odesłany na koszt Kupującego. 
8. Wzór druku reklamacji: formularz reklamacji
 
VII Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia zawarcia umowy/odbioru przesyłki.
2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik musi powiadomić o swojej decyzji firmę LESS DRESS sp. z o.o. e-mailem na adres: kontakt@lessdress.pl, w tytule wpisując ODSTĄPIENIE OD UMOWY oraz numer zamówienia lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
prosimy o kontakt e-mailowy kontakt@lessdress.pl wówczas zostanie wskazany adres do zwrotu
Kupujący może w tym celu wykorzystać załączony wzór formularza odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być załączone do zwróconego towaru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy LESS DRESS sp. z o.o. niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu na wskazany przez Kupującego numer konta, otrzymaną od Kupującego płatność. 
4. LESS DRESS sp. z o.o.a akceptuje wyłącznie zwrot Towarów nieużytkowanych przez Kupującego. LESS DRESS sp. z o.o. nie akceptuje zwrotu Towaru w przypadku usunięcia przez Kupującego metek lub zabezpieczeń Towaru lub w przypadku stwierdzenia innych widocznych śladów użytkowania Towaru przez Kupującego. LESS DRESS sp. z o.o. nie akceptuje zwrotu Towarów uszkodzonych, zniszczonych lub zabrudzonych.
5. Wzór formularza odstąpienia od umowy: formularz odstąpienia od umowy
 
VIII Rodo klauzula informacyjna
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest LESS DRESS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej: Sprzedawcą). 
Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest prezes firmy LESS DRESS sp. z o.o. z którym można się skontaktować poprzez e-mail: kontakt@lessdress.pl
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do podjęcia działań związanych z zamówieniem w sklepie internetowym lessdress.pl w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”.
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Komu będą przekazywane dane osobowe?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w związku ze zarejestrowaniem w systemie zamówień będą pracownicy Sprzedawcy oraz firmy transportowe realizujące wysyłki zamówień.
Jak długo będą przechowywane dane osobowe?
W przypadku utworzenia dostawcy Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z dostawcą, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
Jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Ma Pan/Pani prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia zamówienia. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości utworzenia  zamówienia.
 
IX Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy, a jego treść może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony sklepu internetowego.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa wersja Regulaminu wiąże zarejestrowanych Klientów, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie zmian. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl